Página de inicio > Oferta > Estudios de mercado
Badania rynku image

Badania rynku

Zajmujemy się kompleksową realizacją badań rynku i opinii na całym świecie dzięki rozbudowanej sieci partnerów zagranicznych.

Podejmujemy się badań na dowolnym rynku geograficznym  realizujemy badania na całym świecie dzięki sieci naszych własnych biur w Polsce, Hiszpanii i Turcji oraz sieci partnerów w wielu krajach. Dysponujemy również kadrą mobilnych pracowników, którzy są w stanie zarządzać projektami badawczymi obejmującymi różne kontynenty.

Specjalizacje naszego zespołu badawczego to m.in.:

 • Badania wizerunkowe – Dysponujemy sprawdzoną metodologią realizacji badań wizerunku marek. Obok badań wizerunkowych marek komercyjnych, specjalizujemy się w badaniach wizerunku krajów i regionów.
 • Badania sektorowe– To kompleksowa diagnoza pozycji konkurencyjnej sektora, obejmująca identyfikację czynników mających wpływ na dany sektor oraz opracowanie instrumentów wspierania sektora.
 • Badania rynków zagranicznych – Posiadamy bogatą gamę narzędzi badawczych dedykowanych badaniom rynków zagranicznych. Więcej o badaniach w zakładce ExportCreator.
 • Badania B2B – Są to badania, w ramach których respondentami są przedstawiciele firm o odpowiednim profilu. Badania B2B najczęściej obejmują analizę konkurencji, analizę potrzeb klientów, partnerów i kontrahentów. Charakter badań B2B wymaga współpracy z najbardziej profesjonalnymi i rzetelnymi ankieterami.
 • Badania potrzeb użytkowników portali internetowych – Wykorzystujemy szeroką gamę technik badań ilościowych i jakościowych do określenia potrzeb użytkowników portali internetowych. Działanie to jest istotnym elementem procesu opracowywania wymagań funkcjonalnych każdego portalu internetowego.
 • Badanie poziomu satysfakcji – W ocenie poziomu statysfakcji klientów skupiamy się na następujących obszarach badawczych: konkurencyjność oferty i jej komplementarność, ocena marki i przywiązanie do niej. Realizujemy również badania satysfakcji usług oferowanych przez instytucje publiczne.
 • Badania rynku pracy – Badania w tym zakresie obejmują kompleksową analizę struktury popytu i podaży na rynku pracy.

Zachęcamy do zapoznania się ze stosowanymi przez nas metodami badawczymi oraz z wybranymi realizacjami badań w zakładce Projekty.

Metody i techniki badawcze stosowane przez AGERON:

 1. Badania ankietowe umożliwiają pozyskanie danych ilościowych. Badanie jest przeprowadzane w oparciu o dedykowany kwestionariusz ankiety. W zależności od przedmiotu badania oraz specyfiki respondentów dobieramy adekwatną technikę badania ankietowego:
  1. a. PAPI (Paper and Pencil Interviewing) – ankieta papierowa,
  2. b. CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) – ankieta telefoniczna,
  3. c. CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) – ankieta komputerowa,
  4. d. CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – ankieta internetowa.
 2. Wywiady pogłębione umożliwiają pozyskanie danych jakościowych. Badanie jest przeprowadzane w oparciu o ramowy scenariusz stanowiący listę pytań, niedeterminujący jednak bezwzględnie jego przebiegu. Dokładamy wszelkich starań by forma wywiadów była w możliwie największym stopniu zbliżona do naturalnej rozmowy, co pozwala na zebranie najpełniejszych danych. Jednocześnie za sprawą standaryzacji scenariuszy zachowana zostaje możliwość porównywania poszczególnych wywiadów. W zależności od przedmiotu badania oraz specyfiki respondentów, dobieramy adekwatną technikę badania:
  1. IDI (Individual In-Depth Interview) – bezpośredni wywiad pogłębiony,
  2. E-IDI – rozmowa respondenta z moderatorem wywiadu za pośrednictwem komunikatorów internetowych,
  3. TDI (Telephone In-Depth Interview) – wywiad pogłębiony telefoniczny,
  4. FGI (Focus Group Interview) – grupowy wywiad zogniskowany.
 3. QUALIMASSIVE© to nasza autorska metoda, wypracowana na drodze wieloletniej praktyki badawczej. Metoda ta łączy elementy badania jakościowego (element QUALI) i ilościowego (element MASSIVE).  Znajduje zastosowanie przede wszystkim w badaniu profesjonalistów – populacja badawcza jest najczęściej jednorodna, co pozwala na wnioskowanie ilościowe na stosunkowo małych próbach. Jednocześnie wywiad dostarcza informacji o charakterze jakościowym – respondent proszony jest o uzasadnienie swoich odpowiedzi, co pozwala na uzyskanie pogłębionego obrazu analizowanego zjawiska. Wywiad QUALIMASSIVE© przebiega w oparciu o scenariusz wywiadu zawierający pytania zamknięte oraz pytania otwarte wymagające pogłębionej odpowiedzi respondenta.
 4. Desk research jest grupą technik badawczych obejmujących analizę danych zastanych. Mają one zastosowanie w ramach prac diagnostycznych i umożliwiają pogłębioną analizę badanego tematu jak również zdobycie danych użytecznych przy tworzeniu narzędzi wykorzystywanych w pozostałych technikach badawczych.
 5. Warsztaty – stosowane przez nas przy wypracowywaniu strategii techniki warsztatowe, w tym konsultacje społeczne, wykorzystujemy także w pracach badawczych. Na etapie diagnostycznym pozwalają nam na skonfrontowanie danego problemu wśród różnych osób i środowisk. W czasie warsztatów diagnostycznych używamy m.in.: dyskusji moderowanej, burzy mózgów, symulacji, życzeń do złotej rybki i wielu innych technik.

W realizowanych przez nas badaniach osiągamy powyższe cele dzięki położeniu szczególnego nacisku na trzy aspekty, które wyróżniają naszą ofertę:

 • Triangulacja – jest to pogłębienie procesu badawczego w celu dokładniejszego zrozumienia problemów badawczych poprzez zwielokrotnienie technik badawczych (triangulacja metodologiczna) oraz zwiększenie liczby badaczy analizujących dany problem badawczy (triangulacja analityczna).
 • Indywidualność – w drodze konsultacji z Klientem za każdym razem wypracowujemy indywidualny pakiet narzędzi w pełni odpowiadających postawionym problemom badawczym. Indywidualne podejście do projektowania i przeprowadzenia badania pozwala na zapewnienie pełnej trafności i użyteczności jego efektów oraz satysfakcji naszych Klientów.
 • Perspektywiczność  – dokładamy wszelkich starań, aby narzędzia wykorzystane do realizacji badania zapewniły Klientom możliwość powtórzenia lub rozszerzenia badania w przyszłości. Oprócz wyników zrealizowanego badania dostarczamy Klientom także opis wykorzystanej metodologii, opracowane narzędzia badawcze oraz dane zgromadzone w stanie surowym. Dzięki temu Klienci mają możliwość przeprowadzenia kolejnych edycji badania i porównania wyników.