Strona Główna > Usługi > Export creator
Rozpocznij kreatora image

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju eksportu i znajdowaniu kontaktów biznesowych na rynkach zagranicznych.

Tworzymy strategie ekspansji eksportowej, badamy rynki zagraniczne, wyszukujemy źródła dofinansowania eksportu, promujemy produkty i usługi Klientów za granicą.

Rozpocznij Kreatora
export creator
W lewej kolumnie zaznacz swoje potrzeby związane z eksportem. W środkowej (górnej) kolumnie pojawią się narzędzia, które stosujemy w odpowiedzi na zaznaczone potrzeby. W prawej (dolnej) kolumnie zamieściliśmy case studies projektów dla Klientów o zbliżonych potrzebach. Jeśli nie masz czasu czytać teraz, możesz przesłać sobie materiały za pomocą przycisku "Wyślij dane na e-mail". Jeśli zechcesz przesłać swój wybór do nas, będziemy mogli przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Wybierz zagadnienia
Twoje moduły
Case studies

Twoje moduły
OCZEKUJE NA DANE
Zamknij    icon

Strategia ekspansji zagranicznej

Narzędzie pozwala sformułować strategię eksportu, co jest fundamentem skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne. Cenne dla rozpoczynających eksport oraz dla chcących zwiększyć efektywność już prowadzonej działalności eksportowej.

Sukces przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych zależy od właściwej oceny otoczenia zewnętrznego oraz czynników wewnątrzorganizacyjnych. Export Assessment pozwala te obszary przeanalizować i tak sformułować strategię ekspansji, aby potencjał  organizacji został optymalnie wykorzystany – mocne strony zamienione w przewagi konkurencyjne i skapitalizowane, ryzyka zaś ominięte lub zminimalizowane. Export Assessment to zestaw wypróbowanych i stale ulepszanych narzędzi diagnostycznych, które, w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem ekspertów pozwalają na kompleksową diagnozę specyfiki przedsiębiorstwa oraz sformułowanie rekomendacji odpowiadających potrzebom i interesom Klienta. W czasie spotkań konsultanta z przedstawicielami przedsiębiorstwa omawiane i analizowane są m.in. następujące obszary kluczowe:
 • Charakterystyka  oferowanych produktów/usług i ich miejsce w strukturze przychodów
 • Charakterystyka procesów produkcji/tworzenia usługi
 • Kanały dystrybucji i dystrybutorzy
 • Dostawcy i podwykonawcy
 • Grupy docelowe/klienci firmy
 • Konkurencja i struktura rynku/branży
 • Przewagi konkurencyjne organizacji
 • Makrootoczenie firmy
 • Charakterystyka marki/marek oraz komunikacja zewnętrzna firmy
 • Strategia/plany rozwojowe firmy
 • Dotychczasowe doświadczenia i cele zagraniczne
 • Organizacja wewnętrzna i zasoby ludzkie
 • Zasoby finansowe – ich struktura i źródła.
Efektem zastosowania narzędzia ExportAssessment jest wyczerpujący  raport zawierający:
 • Analizę wewnętrznego potencjału eksportowego
 • Analizę otoczenia sektorowego i makroekonomicznego firmy z naciskiem na ocenę barier rozwoju procesu umiędzynarodowienia działalności
 • Analizę  ryzyk oraz przewag konkurencyjnych organizacji i jej produktów/usług
 • Analizę celów eksportowych przedsiębiorstwa
 • Rekomendacje wynikające z powyższych analiz, stanowiące fundament strategii umiędzynarodowienia.
Wykorzystując  narzędzie  Export Assessment  dokonujemy precyzyjnego określenia  uwarunkowań działalności eksportowej przedsiębiorstwa. Dzięki temu dostarczamy rzetelną podstawę do  wyboru najskuteczniejszych działań w zakresie wewnętrznej organizacji, marketingu i promocji międzynarodowej oraz sprzedaży produktów lub usług. Dodatkowo, Export Assessment to wysoce efektywne rozpoczęcie współpracy w ramach innych modułów Ageron ExportCreatora – konsultanci w pełni poznają organizację, oczekiwania i potrzeby Klienta, przez co dalsza współpraca jest łatwiejsza i szybsza, a zindywidualizowane rozwiązania skuteczniejsze.
Zamknij    icon

Zdobywanie finansowania dla eksportu

Monitorujemy dostępne źródła dofinansowania działalności eksportowej. Wybieramy te, które najlepiej pasują do potrzeb przedsiębiorcy. Piszemy wniosek tak, aby maksymalnie zwiększyć szanse otrzymania wsparcia. Towarzyszymy Klientom na wszystkich etapach projektu – od złożenia wniosku, przez poprawki i dokumentowanie, aż po końcowe rozliczenia.

Skuteczność w zdobywaniu i rozliczaniu dofinansowania internacjonalizacji zależy przede wszystkim od doświadczenia i umiejętności poruszania się w środowisku instytucji wspierających przedsiębiorców. Zbliża się nowy okres programowania środków z Unii Europejskiej 2014-2020, którym będą rządzić nowe zasady, w tym momencie znane zaledwie w zarysie. Ich poznawanie i interpretacja wdrożeniowa będzie stanowić ogromne wyzwanie dla firm pośredniczących w zdobywaniu funduszy dla przedsiębiorców. Sprostają mu tylko firmy, które, tak jak my, do usługi podchodzą kompleksowo, nie koncentrują się na samym napisaniu wniosku, ale na wszystkich etapach projektu pozostają w bieżącym kontakcie tak z przedsiębiorcą, jak i przedstawicielami instytucji przyznających dofinansowanie, stale aktualizując swoją wiedzę, niezbędną do przeprowadzenia Klienta przez meandry administracyjne procesu.
Zamknij    icon

Badania i doradztwo

Doradzamy, jak poprawić sytuację firmy już obecnej na rynku eksportowym.

W swoich rekomendacjach bazujemy na wynikach dedykowanych badań i analiz marketingowych (konsumenckich, wizerunkowych i ewaluacyjnych). Precyzyjne zdefiniowanie problemów i ich rozwiązanie; znalezienie alternatywnych atrakcyjnych rynków zbytu; ocena i poprawa skuteczności dotychczasowych działań - to tylko przykładowe efekty naszego zastosowania modułu MarketAdvisor nakierowanego na wzrost wyników biznesowych Klienta. W ramach modułu Market Advisor realizujemy badania rynkowe, analizujące problem określony przez Klienta lub wspomagamy przedsiębiorcę przy precyzyjnym zdiagnozowaniu problematycznych kwestii. W dalszej kolejności rekomendujemy działania ukierunkowane na ich rozwiązanie i ułatwienie realizacji celów. O naszym doświadczeniu badawczym i stosowanej metodologii możesz przeczytać w zakładce „x”. Poniżej przedstawiamy przykładowe obszary badawcze, spośród wielu, które analizujemy na potrzeby eksporterów:
 • Popyt i podaż na produkty/usługi
 • Zachowania i potrzeby konsumenckie
 • Świadomość i postrzeganie marki
 • Pozycjonowanie cenowe produktów/usług
 • Rekomendowane strategie dystrybucji i logistyki
 • Ewaluacja dotychczasowych działań promocyjnych
 • Perspektywy poszerzenia rynku zbytu.
Zamknij    icon

Atrakcyjne kierunki eksportu

Narzędzie badające rynki zagraniczne. Pozwala wybrać te najbardziej obiecujące dla przedsiębiorstwa, aby skierować eksport produktów/usług tam, gdzie mają szansę odnieść największy sukces.

Zastosowanie narzędzia analitycznego Market Selector pozwala na stworzenie rzetelnego rankingu krajów/branż najbardziej korzystnych z punktu widzenia eksportu produktów lub usług. Na wstępnym spotkaniu, wraz z poznaniem potrzeb i oczekiwań Klienta określamy, które kraje zostaną wzięte pod uwagę oraz którym kryteriom ich oceny należy przypisać najwyższą wagę w badaniu. W kolejnym kroku zbieramy i analizujemy możliwie szeroki i szczegółowy pakiet danych porównawczych. Stosujemy podejście zindywidualizowane i nie powielamy rozwiązań – w każdym projekcie MarketSelector używamy wskaźników oceny atrakcyjności badanych rynków precyzyjnie dobranych do danej firmy i konkretnej sytuacji rynkowej, m.in.:
 • danych statystycznych,
 • ratingów ekonomicznych,
 • wskaźników barier prawno-administracyjnych,
 • wskaźników powiązań gospodarczych z innymi rynkami,
 • wskaźników ekonomiczno-społecznych,
 • wskaźników logistycznych…
…i wielu innych, które pozwolą skonstruować wiarygodny ranking najatrakcyjniejszych rynków dla eksportu produktów lub usług oferowanych przez Klienta.
Zamknij    icon

Uwarunkowania eksportu na wybranych rynkach

Badamy rynki docelowe pod kątem uwarunkowań w branży Klienta. Dzięki analizom i rekomendacjom dotyczącym poruszania się po rynku zagranicznym, Klient może m.in. trafnie wybrać skuteczne kanały dystrybucji i dostosować strategię do zachowań konsumentów i konkurencji.

Moduł dedykowany przede wszystkim firmom wchodzącym z ofertą eksportową na dany rynek.

Sukces na rynku eksportowym, nawet najbardziej atrakcyjnym, zależy od dostosowania działań do jego specyfiki i wewnętrznych mechanizmów. By to osiągnąć niezbędny jest dostęp do odpowiednich zasobów informacji i wiedzy. Dla przedsiębiorcy wchodzącego na nieznany sobie rynek dostępne są albo powierzchowne prospekty informacyjne; już gotowe raporty branżowe nie uwzględniające specyfiki produktu albo drogie długoterminowe badania rynkowe. Żadne z tych źródeł nie jest optymalne. Narzędzie MarketView wypełnia tę lukę. Market View to szyte na miarę badanie rynku dostarczające wyczerpujących informacji z szerokiego spektrum obszarów najważniejszych z punktu widzenia Klienta. Dodatkowo raport zawiera rekomendacje dotyczące praktycznego wdrożenia wniosków z badania w działalności biznesowej Klienta, w celu zwiększenia efektów wejścia na nowy rynek. Przykładowo, Market View może obejmować następujące obszary:
 • Prawno-administracyjne uwarunkowania rynku eksportowego
 • Aktualne trendy branży i kierunki rozwoju sektora
 • Segmentację odbiorców produktów/usług
 • Otoczenie konkurencyjne
 • Dostępne kanały dystrybucji.
Zamknij    icon

Skuteczne wejście na rynek eksportowy

Doradzamy, w jaki sposób promować firmę i jej produkty za granicą. Organizujemy wyjazdy na targi, misje gospodarcze, spotkania matchmaking'owe, konferencje. Stosujemy innowacyjne i niestandardowe działania, dostosowane do Klienta i jego sytuacji. Zwiększamy świadomość marki oraz liczbę i jakość nawiązanych kontaktów, a w konsekwencji – podpisanych kontraktów.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu wiemy, że istotą efektywnej promocji na rynkach zagranicznych jest obranie odpowiedniej taktyki. W tej materii nie ma rozwiązań uniwersalnych – sposoby, metody i  kanały promocji muszą być w pełni dopasowane specyfiki rynku i celów strategicznych Klienta. Określając odpowiednią strategię wspieramy dokonywanie kluczowych wyborów i decyzji. Które aspekty oferty eksponować? Wybrać wyjazd na targi, spotkania z wybranymi potencjalnymi partnerami w ramach misji gospodarczej, a może reklamę w mediach kształtujących zachowania odbiorców? Które wydarzenia, media, regiony wybrać z oferty promocyjnej rynku? Dzięki doradztwu strategicznemu i praktycznemu doświadczeniu naszych ekspertów, sprawy organizacyjne, takie jak logistyka wyjazdu promocyjnego, czy budowa stoiska targowego, są jedynie operacyjnym dopełnieniem przemyślanej i trafiającej w dziesiątkę taktyki promocyjnej.
Zamknij    icon

Wyszukiwanie partnerów / klientów

Wyszukujemy zagranicznych partnerów, importerów, dystrybutorów i potencjalnych klientów. Tworzymy pełną bazę kontaktów, dzięki której wejście na rynek lub jego nowy segment staje się szybsze i łatwiejsze.

Dysponowanie odpowiednimi kontaktami zagranicznymi to fundament procesu wejścia przedsiębiorstwa na nowy rynek. Gdy celem jest stworzenie bogatej i rzetelnej bazy kontaktów, ich poszukiwanie jest wysoce czasochłonne i pracochłonne. Zlecenie tej czynności na zewnątrz pozwala przyśpieszyć cały proces i w konsekwencji zoptymalizować koszty i zwiększyć efektywność działań firmy. Zasoby ludzkie przedsiębiorstwa nie są obciążone dodatkowymi obowiązkami i mogą być w pełni wykorzystane do realizacji innych zadań. Wykorzystanie Ageron ExportCreatora w pozyskiwaniu kontaktów na rynkach zagranicznych gwarantuje skuteczność, szybkość i wysoką jakość prowadzonych działań. Osiągamy to dzięki dwóm elementom. Pierwszym jest rozbudowana sieć naszych partnerów zagranicznych, dzięki której skracamy dystans geograficzny, kulturowy i językowy z rynkami docelowymi Klienta. Jeżeli pozyskanie kontaktów wymaga spotkań osobistych, bezpośrednia obecność na danym rynku znacząco ogranicza również koszty – eksperci z naszych biur regionalnych i firm partnerskich nawiązują pierwszy kontakt, optymalizując czas i wydatki logistyczne. Drugim jest nakierowanie na komplementarne, dopasowane do sytuacji stosowanie różnorodnych kanałów pozyskiwania zagranicznych partnerów, w tym m.in.:
 • Indywidualnych wywiadów telefonicznych lub/i osobistych
 • Branżowych imprez targowych
 • Stowarzyszeń branżowych i Izb Handlowych
 • Baz Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad
 • Kontaktów branżowych ekspertów polskich i zagranicznych
 • Portali sektorowych, mediów branżowych i baz danych b2b
Case studies
OCZEKUJE NA DANE
Wyślij dane na e-mail    icon
Do siebie
Do nas
Anuluj    icon
Anuluj    icon
Zakończ    icon
ec
Export Assessment
Strategia ekspansji zagranicznej
Funding Monitor
Zdobywanie finansowania dla eksportu
Market Advisor
Badania i doradztwo
Market Selector
Atrakcyjne kierunki eksportu
Market View
Uwarunkowania eksportu na wybranych rynkach
Promotion
Skuteczne wejście na rynek eksportowy
Prospection
Wyszukiwanie partnerów / klientów
Export Assessment

Strategia ekspansji zagranicznej

Narzędzie pozwala sformułować strategię eksportu, co jest fundamentem skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne. Cenne dla rozpoczynających eksport oraz dla chcących zwiększyć efektywność już prowadzonej działalności eksportowej.

Sukces przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych zależy od właściwej oceny otoczenia zewnętrznego oraz czynników wewnątrzorganizacyjnych. Export Assessment pozwala te obszary przeanalizować i tak sformułować strategię ekspansji, aby potencjał  organizacji został optymalnie wykorzystany – mocne strony zamienione w przewagi konkurencyjne i skapitalizowane, ryzyka zaś ominięte lub zminimalizowane.

Export Assessment to zestaw wypróbowanych i stale ulepszanych narzędzi diagnostycznych, które, w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem ekspertów pozwalają na kompleksową diagnozę specyfiki przedsiębiorstwa oraz sformułowanie rekomendacji odpowiadających potrzebom i interesom Klienta. W czasie spotkań konsultanta z przedstawicielami przedsiębiorstwa omawiane i analizowane są m.in. następujące obszary kluczowe:

 • Charakterystyka  oferowanych produktów/usług i ich miejsce w strukturze przychodów
 • Charakterystyka procesów produkcji/tworzenia usługi
 • Kanały dystrybucji i dystrybutorzy
 • Dostawcy i podwykonawcy
 • Grupy docelowe/klienci firmy
 • Konkurencja i struktura rynku/branży
 • Przewagi konkurencyjne organizacji
 • Makrootoczenie firmy
 • Charakterystyka marki/marek oraz komunikacja zewnętrzna firmy
 • Strategia/plany rozwojowe firmy
 • Dotychczasowe doświadczenia i cele zagraniczne
 • Organizacja wewnętrzna i zasoby ludzkie
 • Zasoby finansowe – ich struktura i źródła.

Efektem zastosowania narzędzia ExportAssessment jest wyczerpujący  raport zawierający:

 • Analizę wewnętrznego potencjału eksportowego
 • Analizę otoczenia sektorowego i makroekonomicznego firmy z naciskiem na ocenę barier rozwoju procesu umiędzynarodowienia działalności
 • Analizę  ryzyk oraz przewag konkurencyjnych organizacji i jej produktów/usług
 • Analizę celów eksportowych przedsiębiorstwa
 • Rekomendacje wynikające z powyższych analiz, stanowiące fundament strategii umiędzynarodowienia.

Wykorzystując  narzędzie  Export Assessment  dokonujemy precyzyjnego określenia  uwarunkowań działalności eksportowej przedsiębiorstwa. Dzięki temu dostarczamy rzetelną podstawę do  wyboru najskuteczniejszych działań w zakresie wewnętrznej organizacji, marketingu i promocji międzynarodowej oraz sprzedaży produktów lub usług.

Dodatkowo, Export Assessment to wysoce efektywne rozpoczęcie współpracy w ramach innych modułów Ageron ExportCreatora – konsultanci w pełni poznają organizację, oczekiwania i potrzeby Klienta, przez co dalsza współpraca jest łatwiejsza i szybsza, a zindywidualizowane rozwiązania skuteczniejsze.

Funding Monitor

Zdobywanie finansowania dla eksportu

Monitorujemy dostępne źródła dofinansowania działalności eksportowej. Wybieramy te, które najlepiej pasują do potrzeb przedsiębiorcy. Piszemy wniosek tak, aby maksymalnie zwiększyć szanse otrzymania wsparcia. Towarzyszymy Klientom na wszystkich etapach projektu – od złożenia wniosku, przez poprawki i dokumentowanie, aż po końcowe rozliczenia.

Skuteczność w zdobywaniu i rozliczaniu dofinansowania internacjonalizacji zależy przede wszystkim od doświadczenia i umiejętności poruszania się w środowisku instytucji wspierających przedsiębiorców. Zbliża się nowy okres programowania środków z Unii Europejskiej 2014-2020, którym będą rządzić nowe zasady, w tym momencie znane zaledwie w zarysie. Ich poznawanie i interpretacja wdrożeniowa będzie stanowić ogromne wyzwanie dla firm pośredniczących w zdobywaniu funduszy dla przedsiębiorców. Sprostają mu tylko firmy, które, tak jak my, do usługi podchodzą kompleksowo, nie koncentrują się na samym napisaniu wniosku, ale na wszystkich etapach projektu pozostają w bieżącym kontakcie tak z przedsiębiorcą, jak i przedstawicielami instytucji przyznających dofinansowanie, stale aktualizując swoją wiedzę, niezbędną do przeprowadzenia Klienta przez meandry administracyjne procesu.

Market Advisor

Badania i doradztwo

Doradzamy, jak poprawić sytuację firmy już obecnej na rynku eksportowym.

W swoich rekomendacjach bazujemy na wynikach dedykowanych badań i analiz marketingowych (konsumenckich, wizerunkowych i ewaluacyjnych). Precyzyjne zdefiniowanie problemów i ich rozwiązanie; znalezienie alternatywnych atrakcyjnych rynków zbytu; ocena i poprawa skuteczności dotychczasowych działań – to tylko przykładowe efekty naszego zastosowania modułu MarketAdvisor nakierowanego na wzrost wyników biznesowych Klienta.

W ramach modułu Market Advisor realizujemy badania rynkowe, analizujące problem określony przez Klienta lub wspomagamy przedsiębiorcę przy precyzyjnym zdiagnozowaniu problematycznych kwestii. W dalszej kolejności rekomendujemy działania ukierunkowane na ich rozwiązanie i ułatwienie realizacji celów.

O naszym doświadczeniu badawczym i stosowanej metodologii możesz przeczytać w zakładce „x”. Poniżej przedstawiamy przykładowe obszary badawcze, spośród wielu, które analizujemy na potrzeby eksporterów:

 • Popyt i podaż na produkty/usługi
 • Zachowania i potrzeby konsumenckie
 • Świadomość i postrzeganie marki
 • Pozycjonowanie cenowe produktów/usług
 • Rekomendowane strategie dystrybucji i logistyki
 • Ewaluacja dotychczasowych działań promocyjnych
 • Perspektywy poszerzenia rynku zbytu.
Market Selector

Atrakcyjne kierunki eksportu

Narzędzie badające rynki zagraniczne. Pozwala wybrać te najbardziej obiecujące dla przedsiębiorstwa, aby skierować eksport produktów/usług tam, gdzie mają szansę odnieść największy sukces.

Zastosowanie narzędzia analitycznego Market Selector pozwala na stworzenie rzetelnego rankingu krajów/branż najbardziej korzystnych z punktu widzenia eksportu produktów lub usług.

Na wstępnym spotkaniu, wraz z poznaniem potrzeb i oczekiwań Klienta określamy, które kraje zostaną wzięte pod uwagę oraz którym kryteriom ich oceny należy przypisać najwyższą wagę w badaniu.

W kolejnym kroku zbieramy i analizujemy możliwie szeroki i szczegółowy pakiet danych porównawczych. Stosujemy podejście zindywidualizowane i nie powielamy rozwiązań – w każdym projekcie MarketSelector używamy wskaźników oceny atrakcyjności badanych rynków precyzyjnie dobranych do danej firmy i konkretnej sytuacji rynkowej, m.in.:

 • danych statystycznych,
 • ratingów ekonomicznych,
 • wskaźników barier prawno-administracyjnych,
 • wskaźników powiązań gospodarczych z innymi rynkami,
 • wskaźników ekonomiczno-społecznych,
 • wskaźników logistycznych…

…i wielu innych, które pozwolą skonstruować wiarygodny ranking najatrakcyjniejszych rynków dla eksportu produktów lub usług oferowanych przez Klienta.

Market View

Uwarunkowania eksportu na wybranych rynkach

Badamy rynki docelowe pod kątem uwarunkowań w branży Klienta. Dzięki analizom i rekomendacjom dotyczącym poruszania się po rynku zagranicznym, Klient może m.in. trafnie wybrać skuteczne kanały dystrybucji i dostosować strategię do zachowań konsumentów i konkurencji.

Moduł dedykowany przede wszystkim firmom wchodzącym z ofertą eksportową na dany rynek.

Sukces na rynku eksportowym, nawet najbardziej atrakcyjnym, zależy od dostosowania działań do jego specyfiki i wewnętrznych mechanizmów. By to osiągnąć niezbędny jest dostęp do odpowiednich zasobów informacji i wiedzy. Dla przedsiębiorcy wchodzącego na nieznany sobie rynek dostępne są albo powierzchowne prospekty informacyjne; już gotowe raporty branżowe nie uwzględniające specyfiki produktu albo drogie długoterminowe badania rynkowe. Żadne z tych źródeł nie jest optymalne. Narzędzie MarketView wypełnia tę lukę.

Market View to szyte na miarę badanie rynku dostarczające wyczerpujących informacji z szerokiego spektrum obszarów najważniejszych z punktu widzenia Klienta. Dodatkowo raport zawiera rekomendacje dotyczące praktycznego wdrożenia wniosków z badania w działalności biznesowej Klienta, w celu zwiększenia efektów wejścia na nowy rynek.

Przykładowo, Market View może obejmować następujące obszary:

 • Prawno-administracyjne uwarunkowania rynku eksportowego
 • Aktualne trendy branży i kierunki rozwoju sektora
 • Segmentację odbiorców produktów/usług
 • Otoczenie konkurencyjne
 • Dostępne kanały dystrybucji.
Promotion

Skuteczne wejście na rynek eksportowy

Doradzamy, w jaki sposób promować firmę i jej produkty za granicą. Organizujemy wyjazdy na targi, misje gospodarcze, spotkania matchmaking’owe, konferencje. Stosujemy innowacyjne i niestandardowe działania, dostosowane do Klienta i jego sytuacji. Zwiększamy świadomość marki oraz liczbę i jakość nawiązanych kontaktów, a w konsekwencji – podpisanych kontraktów.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu wiemy, że istotą efektywnej promocji na rynkach zagranicznych jest obranie odpowiedniej taktyki. W tej materii nie ma rozwiązań uniwersalnych – sposoby, metody i  kanały promocji muszą być w pełni dopasowane specyfiki rynku i celów strategicznych Klienta.

Określając odpowiednią strategię wspieramy dokonywanie kluczowych wyborów i decyzji. Które aspekty oferty eksponować? Wybrać wyjazd na targi, spotkania z wybranymi potencjalnymi partnerami w ramach misji gospodarczej, a może reklamę w mediach kształtujących zachowania odbiorców? Które wydarzenia, media, regiony wybrać z oferty promocyjnej rynku?

Dzięki doradztwu strategicznemu i praktycznemu doświadczeniu naszych ekspertów, sprawy organizacyjne, takie jak logistyka wyjazdu promocyjnego, czy budowa stoiska targowego, są jedynie operacyjnym dopełnieniem przemyślanej i trafiającej w dziesiątkę taktyki promocyjnej.

Prospection

Wyszukiwanie partnerów / klientów

Wyszukujemy zagranicznych partnerów, importerów, dystrybutorów i potencjalnych klientów. Tworzymy pełną bazę kontaktów, dzięki której wejście na rynek lub jego nowy segment staje się szybsze i łatwiejsze.

Dysponowanie odpowiednimi kontaktami zagranicznymi to fundament procesu wejścia przedsiębiorstwa na nowy rynek. Gdy celem jest stworzenie bogatej i rzetelnej bazy kontaktów, ich poszukiwanie jest wysoce czasochłonne i pracochłonne. Zlecenie tej czynności na zewnątrz pozwala przyśpieszyć cały proces i w konsekwencji zoptymalizować koszty i zwiększyć efektywność działań firmy. Zasoby ludzkie przedsiębiorstwa nie są obciążone dodatkowymi obowiązkami i mogą być w pełni wykorzystane do realizacji innych zadań.

Wykorzystanie Ageron ExportCreatora w pozyskiwaniu kontaktów na rynkach zagranicznych gwarantuje skuteczność, szybkość i wysoką jakość prowadzonych działań. Osiągamy to dzięki dwóm elementom.

Pierwszym jest rozbudowana sieć naszych partnerów zagranicznych, dzięki której skracamy dystans geograficzny, kulturowy i językowy z rynkami docelowymi Klienta. Jeżeli pozyskanie kontaktów wymaga spotkań osobistych, bezpośrednia obecność na danym rynku znacząco ogranicza również koszty – eksperci z naszych biur regionalnych i firm partnerskich nawiązują pierwszy kontakt, optymalizując czas i wydatki logistyczne.

Drugim jest nakierowanie na komplementarne, dopasowane do sytuacji stosowanie różnorodnych kanałów pozyskiwania zagranicznych partnerów, w tym m.in.:

 • Indywidualnych wywiadów telefonicznych lub/i osobistych
 • Branżowych imprez targowych
 • Stowarzyszeń branżowych i Izb Handlowych
 • Baz Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad
 • Kontaktów branżowych ekspertów polskich i zagranicznych
 • Portali sektorowych, mediów branżowych i baz danych b2b