Página de inicio > Badania wizerunkowe ex-post Polski i polskiej gospodarki

Badania wizerunkowe ex-post Polski i polskiej gospodarki

Badania wizerunkowe ex post Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych są częścią projektu systemowego pn. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Poddziałanie 6.5.1. Celem głównym badań była ocena zmiany pozycji konkurencyjnej Polski i polskich eksporterów na rynkach zagranicznych w wyniku realizacji projektu systemowego, jak również wskazanie rekomendacji w zakresie kierunków działań marketingowych, które przyczynią się do umocnienia zbudowanego w ramach poddziałania 6.5.1. PO IG wizerunku Polski i polskiej gospodarki na kolejne lata.

Badanie to nawiązuje do przeprowadzonych 4 lata temu wstępnych badań wizerunkowych (ex-ante) Polski i polskiej gospodarki, które również zostały zrealizowane przez firmę AGERON Polska. Dokonano wtedy oceny postrzegania Polski i polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych. Obecnie porównano wyniki z wynikami z 2011 r, co dało możliwość oceny zmian, jakie zaszły w obszarze wizerunku oraz informacji o Polsce, jaka dociera do zagranicznych przedsiębiorców. Dało to również możliwość zweryfikowania na ile prowadzone w ostatnich latach działania promocyjne na rynkach zagranicznych pozwoliły na zmianę postrzegania polskiej gospodarki oraz polskich towarów i usług.

Badania wizerunkowe ex-post Polski i polskiej gospodarki zostały przeprowadzone, analogicznie do badań ex-ante, w 9 krajach uznawanych jako kraje docelowe dla lokowania polskich markowych produktów i usług oraz posiadających największy potencjał do inwestowania w Polsce, tj. Niemcy, Włochy, Francja, Niderlandy, Rosja, Czechy, Stany Zjednoczone, Chiny, Ukraina. Koncepcja metodologiczna badania ex-post nawiązywała do metodologii badania ex-ante, choć wprowadzono pewne modyfikacje w celu lepszego dostosowania metod i narzędzi badawczych do celów badania.

W ramach badania ex-post przeprowadzono:

  • analizę desk-research – wizerunek Polski według międzynarodowych rankingów atrakcyjności, wyniki innych badań wizerunkowych;
  • analizę informacji w mediach w 9 krajach – łącznie 37 tytułów prasowych;
  • wywiady telefoniczne CATI z przedsiębiorcami zagranicznymi w 9 krajach – po 750 wywiadów w każdym z krajów, łącznie 6750 wywiadów;
  • wywiady telefoniczne CATI z polskimi przedsiębiorcami – łącznie 1150 wywiadów;
  • zogniskowane wywiady grupowe FGI z przedsiębiorcami zagranicznymi w 9 krajach – po 3 wywiady w każdym kraju, każda grupa liczyła od 7 do 12 osób, łącznie 250 osób;
  • indywidualne wywiady pogłębione IDI z przedstawicielami polskiego środowiska biznesowego oraz instytucji zaangażowanych w promocję Polski – łącznie 31 wywiadów;
  • studia przypadku – dwie firmy polskie, dwie zagraniczne, łącznie 4.

Jednym z najważniejszych wyników badania jest wniosek, że Polska podtrzymuje pozytywny wizerunek gospodarczy za granicą, choć występuje nadal silne zróżnicowanie tego wizerunku w poszczególnych krajach. Badanie pokazało wyraźny wzrost rozpoznawalności polskich specjalności eksportowych – branż priorytetowych, które były szczególnie promowane w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego. Analizowane działania promocyjne spotkały się ze zróżnicowanymi, choć ogólnie pozytywnymi ocenami, przy czym najlepiej oceniona została skuteczność działań, które umożliwiały bezpośredni kontakt przedsiębiorców polskich i zagranicznych – w tym w szczególności udział polskich firm w targach i wystawach oraz spotkaniach B2B.

Wynikiem prac naszego zespołu był obszerny raport z badań, wraz ze wskazaniem rekomendacji. Ponadto opracowaliśmy broszurę informacyjną, przedstawiającą skrócone wyniki badania.