Strona Główna > Ranking konkurencyjności gospodarczej miast województwa łódzkiego

Ranking konkurencyjności gospodarczej miast województwa łódzkiego

 

LodzkieNa zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi zrealizowaliśmy badanie pt. Problemy rozwojowe miast województwa łódzkiego: sytuacja gospodarcza. Głównym celem badania było scharakteryzowanie konkurencyjności gospodarczej miast województwa łódzkiego.

O pozycji konkurencyjnej jednostki terytorialnej decyduje zarówno potencjał posiadanych przez nią zasobów jak i możliwości w ramach struktury, w której funkcjonuje. Konkurencyjność jest zatem sumą potencjału jakim jest atrakcyjność inwestycyjna jednostki terytorialnej oraz jego rzeczywistego wykorzystania świadczącego o adaptacyjności – zdolności przystosowania się gospodarki do zmieniających się warunków gospodarowania i rozwoju w długiej perspektywie czasowej.

Na bazie przeprowadzonych badań utworzone zostały wskaźniki atrakcyjności inwestycyjnej, adaptacyjności gospodarczej oraz wskaźnik wynikowy – konkurencyjności gospodarczej, zbudowany jako suma dwóch pierwszych wskaźników.

W budowie wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej uwzględniono ocenę dostępności komunikacyjnej, zasobności rynku pracy, dostępności terenów inwestycyjnych oraz charakterystykę otoczenia biznesu. Zaś w ramach  wskaźnika adaptacyjności gospodarczej przeanalizowano dynamikę gospodarczą, dynamikę inwestycyjną oraz dynamikę rynku pracy.

Zrealizowane prace pozwoliły na utworzenie rankingu konkurencyjności gospodarczej miast województwa łódzkiego. Miastami o najwyższej konkurencyjności gospodarczej okazały się Stryków, Łódź oraz Rzgów, przy czym Łódź została zidentyfikowana jako miasto o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej, zaś Stryków jako miasto o najlepszej adaptacyjności gospodarczej.

foto: MSZ/CC by 2.0/http://bit.ly/1GquRsY