Strona Główna > Prognoza rozwoju dolnośląskiego rynku pracy

Prognoza rozwoju dolnośląskiego rynku pracy

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Czy struktura zawodowo-kwalifikacyjna dolnośląskich pracowników jest dopasowana do oczekiwań podmiotów gospodarczych?

AGERON Polska zrealizował projekt systemowy „Prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w układzie sektorowo-branżowym i kwalifikacyjno-zawodowym w województwie dolnośląskim”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Przewidywanie zmiany gospodarczej.

Projekt składał się z trzech etapów, w ramach których badaniu zostały poddane różne aspekty dolnośląskiego rynku pracy, co umożliwiło opracowanie kompleksowej prognozy tego rynku oraz wypracowanie rekomendacji dla poszczególnych grup uczestników dolnośląskiego rynku pracy.

Kluczowym rezultatem projektu była identyfikacja luki na rynku pracy w ujęciu kwalifikacyjno-zawodowym oraz rekomendacje działań, skierowanych do różnych podmiotów związanych z rynkiem pracy, mających na celu niwelowanie zaobserwowanych niedopasowań na rynku pracy. Wypracowanie rekomendacji wymagało skrzyżowania zapotrzebowania na pracę zgłaszanego przez pracodawców z podażą pracy w regionie Dolnego Śląska.

Publikacja podsumowująca: http://www.innowacje.dolnyslask.pl/zalaczniki/250_raport3.pdf