Strona Główna > Polityka rozwoju gospodarczego Miasta Płocka 2012-2022

Polityka rozwoju gospodarczego Miasta Płocka 2012-2022

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Na przełomie 2011 i 2012 roku przygotowaliśmy „Politykę Rozwoju Gospodarczego Miasta Płocka na lata 2012 – 2022″ na zlecenie Urzędu Miasta w Płocku.

Punktem wyjścia były badania mające na celu określenie stanu i uwarunkowań rozwoju gospodarczego Płocka. W procesie przygotowania diagnozy przeprowadzano wywiady z płockimi przedsiębiorcami oraz potencjalnymi inwestorami, wykonano audyt terenów inwestycyjnych, a także przeanalizowano dokumenty strategiczne miasta.

Następnie, we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta, a także płockich przedsiębiorców oraz organizacji otoczenia biznesu, została opracowana Polityka Rozwoju Gospodarczego. Dokument ten ma charakter kompleksowy, obejmuje nie tylko elementy stricte ekonomiczne, lecz również społeczne.

Podsumowaniem prac nad projektem była konferencja pt. „Atrakcyjność inwestycyjna Płocka” zorganizowana przez AGERON Polska 10 maja 2012 r. w Płocku.

Tygodnik Płocki, 16.05.2012: „Przede wszystkim powinniśmy podnosić atrakcyjność inwestycyjną Płocka poprzez rozbudowę infrastruktury, szczególnie obwodnic, a na poziomie regionalnym infrastruktury kolejowej. Oferta inwestycyjna powinna być uzupełniona o nowe tereny. W działaniach promocyjnych powinniśmy skoncentrować się na branżach: chemicznej, turystycznej, budowlano-montażowej, logistyczno-magazynowej, inżynieryjnych usługach dla przemysłu oraz przetwórstwie rolno-spożywczym. Nie można zapominać o lokalnych przedsiębiorcach, trzeba wspierać ich konkurencyjność na rynkach zewnętrznych i wskazywać nowe tereny pod rozwój. Miasto powinno również wzmocnić współpracę z dużymi płockimi firmami, a w rezultacie wypracować płocki model społecznej odpowiedzialności biznesu. Działania w tym zakresie były już podejmowane, ale należy je rozszerzyć – uważa Michał Zieliński z firmy AGERON Polska. – Należy również postawić na rozwój turystyki weekendowej i biznesowej. Płock ze swoimi atrakcjami powinien być bardziej rozpoznawalny na mapie Polski. Trzeba również utworzyć lepsze warunki do rozwoju zawodowego mieszkańców, żeby powstrzymać migracje do Warszawy oraz wzmocnić identyfikację mieszkańców z miastem. Sposobem na to mogą być między innymi działania promujące przedsiębiorczość wśród najmłodszych płocczan oraz ożywienie kulturowe i społeczne starówki – dodaje.”

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem strategicznym: http://dane.plock.eu/bip/dane/uchwaly/vi/467_12.pdf