Strona Główna > Ocena działań informacyjno-promocyjnych Podlasia

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Podlasia

Zakończyliśmy prace na badaniem ewaluacyjnym pn. Ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na potrzeby sprawozdania końcowego oraz perspektywy finansowej 2014-2020.

AGERON Polska, w konsorcjum z firmą WYG PSDB Sp. z o.o., zrealizował projekt dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Celem badania było dokonania całościowej oceny działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP w okresie od początku 2007 do połowy 2014 roku oraz ich rezultatów, według kryteriów trafności, efektywności, użyteczności, trwałości i skuteczności. Zespół na podstawie przeprowadzonych badań miał wyznaczył kierunki działań w zakresie informacji i komunikacji na lata 2014-2020 oraz wskazał odpowiednie narzędzia umożliwiające efektywne dotarcie z przekazem do poszczególnych grup docelowych.

Do realizacji badania posłużył szereg technik i metod badawczych, m.in.:

  • analiza źródeł zastanych;
  • badania ilościowe realizowane metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI);
  • indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego;
  • panel ekspertów z przedstawicielami mediów.

W ramach prac nad dokumentem, w celu opracowania trafnych wniosków i użytecznych rekomendacji, przebadaliśmy kilka grup respondentów – osoby zarządzające działaniami informacyjno-promocyjnymi, odbiorców tych działań oraz ekspertów (przedstawiciele mediów). Oceniając działania informacyjno-promocyjne zanalizowaliśmy następujące obszary:

  • ocena systemów zarządzania działaniami informacyjno-promocyjnymi;
  • ocena wykorzystania poszczególnych narzędzi informacyjno-promocyjnych;
  • ocena efektów działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do poszczególnych grup docelowych;
  • racjonalność i efektywność wykorzystania budżetu;
  • ocena współpracy z multiplikatorami informacji.

W tworzeniu rekomendacji kierowaliśmy się najnowszymi trendami w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, m.in. zwiększaniem zakresu działań w internecie (np. portale społecznościowe, aplikacje mobilne) czy zintensyfikowaniem działań skierowanych do młodzieży, jako grupy docelowej, od której będzie zależeć przyszłość Funduszy Europejskich w naszym kraju.