Strona Główna > Obszar Funkcjonalny „Trójmiasto nad Kamienną”

Obszar Funkcjonalny „Trójmiasto nad Kamienną”

Obszar Funkcjonalny „Trójmiasto nad Kamienną” obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatów ostrowieckiego, starachowickiego oraz skarżyskiego. Na skutek postępujących w ostatnich latach niekorzystnych zmian społecznych i gospodarczych, powiaty i miasta wchodzące w skład OF TnK systematycznie traciły pełnione dotychczas funkcje społeczno-gospodarcze. W celu przeciwdziałania obserwowanym trendom, sześć samorządów tj. Powiat Ostrowiecki, Powiat Starachowicki, Powiat Skarżyski, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Starachowice oraz Gmina Skarżysko-Kamienna, zdecydowało się na opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego określającego wzajemne powiązania oraz wspólne cele i kierunki rozwoju.

Opracowanie diagnozy oraz wypracowanie strategii zostało oparte na pogłębionej analizie danych zastanych oraz 7 spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielami partnerów porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną” oraz lokalnych grup interesów.

Strategia została poddana Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko.