Strona Główna > Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego

Analizę atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego dla sektorów/branż: offshore, stoczniowa, produkcja wielkogabarytowa, metalowa, maszynowa, logistyka i spedycja portowo-morska przygotowaliśmy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, co jest naszym drugim tego typu opracowaniem dla regionalnych władz samorządowych w roku 2015. Projekt obejmował kompleksową analizę atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji zagranicznych. Składał się z trzech głównych części:

1. Badanie potencjału inwestycyjnego regionu, czyli scharakteryzowanie tych elementów gospodarki regionu, które wpływają na postrzeganie jego atrakcyjności przez inwestorów; badanie obejmowało trzy główne zakresy:

  • badanie desk research w zakresie m.in. infrastruktury transportowej, gospodarczej czy rynku pracy, społeczeństwo,
  • analiza ofert inwestycyjnych – zidentyfikowano zarówno obszary przygotowane do inwestycji (tereny SSE, stref aktywności gospodarczej, grunty na medal), jak również dostępne powierzchnie biurowe,
  • napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych –analiza danych statystycznych, wskazanie potencjalnych inwestorów z wybranych krajów (ponad 300 podmiotów) oraz przeprowadzenie badania wśród ponad 50 inwestorów zagranicznych prowadzących działalność w województwie zachodniopomorskim.

2. Analiza porównawcza województwa zachodniopomorskiego z Niemcami, Danią, Szwecją, Norwegią, Finlandią, Wielką Brytanią, Belgią, Holandią, Włochami, Czechami, Łotwą, Węgrami i Estonią – utworzenie bazy danych, zawierającej m.in. zagadnienia formalno-prawne dotyczące zakładania działalności gospodarczej w tych krajach, średnie wynagrodzenia, informacje dotyczące prawa pracy (liczba godzin pracy, dni urlopu) oraz koszty wynajmu mieszkania, hali czy biura. Przeprowadzono również symulację kosztów wybudowania zakładu produkcyjnego w 13 analizowanych krajach, Polsce i województwie zachodniopomorskim.

3. Identyfikacja wybranych instrumentów wspierania kooperacji przedsiębiorstw w 13 krajach europejskich (Niemcy, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Włochy, Czechy, Łotwa, Węgry oraz Estonia) – w ramach analizy zidentyfikowano w tych krajach ponad 40 imprez wystawienniczo-targowych oraz ponad 50 organizacji i stowarzyszenia branżowe w tychże krajach.

Ze względu na duże zróżnicowanie danych zastosowano szeroki wachlarz metod ich pozyskiwania. Przede wszystkim wykorzystano metodę desk research, która polegała na wyszukiwaniu informacji na stronach internetowych instytucji, organizacji, samorządów i przedsiębiorstw. Przeprowadzono również ankiety i wywiady pogłębione z inwestorami zagranicznymi prowadzącymi działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.