Strona Główna > Strategia komunikacji polskiej turystyki

Strategia komunikacji polskiej turystyki

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Jak dotrzeć z ofertą turystyczną Polski do turystów z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji? Naszym zadaniem było opracowanie strategii działań promocyjnych do realizacji na wybranych rynkach zagranicznych przez Polską Organizację Turystyczną.

W 2010 roku Polska Organizacja Turystyczna zleciła konsorcjum AGERON Polska i AGERON Internacional opracowanie raportu „Strategia komunikacji na rynkach: brytyjskim, niemieckim i francuskim” w oparciu o analizę danych wtórnych (badanie desk research) oraz przeprowadzone uzupełniające badania rynkowe na w/w rynkach.

Raport stanowił podstawę do wypracowania koncepcji i przeprowadzenia kampanii multimedialnej na rynkach brytyjskim, niemieckim i francuskim w latach 2011-2012. Strategia komunikacji realizowana będzie w ramach działania 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski” (osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013). Podstawowym celem planowanych kampanii jest budowanie i umacnianie wizerunku Polski na wskazanych rynkach docelowych, jako kraju atrakcyjnego, otwartego na turystów, nowoczesnego, bezpiecznego i spełniającego standardy europejskie. Oczekiwanym efektem kampanii jest wzrost zainteresowania Polską, przekładający się na wzrost turystyki przyjazdowej z tych rynków.

Strategia składa się z dwóch części – diagnostycznej i strategicznej. W ramach części diagnostycznej raportu przeprowadzono analizę strategiczną sektora turystycznego w Polsce, otoczenia konkurencyjnego oraz potencjalnych konsumentów polskiego produktu turystycznego, przede wszystkim w kontekście trzech krajów będących rynkami docelowymi planowanych kampanii.

Raport z części diagnostycznej: http://www.pot.gov.pl/dane-i-wiedza/badania-i-analizy/