Strona Główna > Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej z gotowym studium rozwoju gospodarczego

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej z gotowym studium rozwoju gospodarczego

STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE

Dobiegły końca prace nad Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej.

W ramach projektu przeprowadziliśmy szeroką analizę sytuacji gospodarczej OFAK, w tym analizę danych statystycznych, dokumentów strategicznych i pozostałych źródeł. W ramach określania uwarunkowań rozwoju gospodarczego wzięliśmy pod uwagę uwarunkowania lokalizacyjne, przyrodniczo-środowiskowe, infrastrukturalne, społeczne oraz gospodarcze. Wynikiem była analiza SWOT, która posłużyła do zdefiniowania celów strategicznych.

Część strategiczna dokumentu zawiera cele strategiczne i kierunki rozwoju gospodarczego OFAK. Dotyczą one przede wszystkim wspierania przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności gospodarki OFAK, rozwoju rolnictwa i innych elementów kluczowych dla rozwoju Aglomeracji. Wskazaliśmy również kierunki rozwoju gospodarczego, czyli obszary o określonych przewidywanych funkcjach gospodarczych rozmieszczone na terenie całego OFAK (obszary aktywizacji gospodarczej, rozwoju usług, turystyki i rolnictwa). Opracowany został również Program promocji terenów inwestycyjnych, którego realizacja ma zapewnić przyciągnięcie inwestorów na obszar Aglomeracji.

Wszystkie etapy prac szeroko konsultowaliśmy z mieszkańcami, instytucjami otoczenia biznesu i przedstawicielami samorządów. Dokument był analizowany podczas spotkań Stałego Społecznego Zespołu Konsultacyjnego, Aglomeracyjnego Konwentu Samorządowego, wśród mieszkańców oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych.

Od teraz wszystko zależy od samorządów, które są odpowiedzialne za wdrażanie zapisów stworzonego przez nas dokumentu.

Projekt zrealizowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Koninie, które reprezentuje 16 jednostek samorządu terytorialnego w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiego. Opracowany dokument jest częścią projektu Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego.