Strona Główna > Badanie powiatowych rynków pracy Województwa Mazowieckiego

Badanie powiatowych rynków pracy Województwa Mazowieckiego

Sytuacja na powiatowych rynkach pracy – punkt widzenia społeczności lokalnej. Raport z badania jakościowego.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w WARSZAWIE, 2011.

W roku 2011 AGERON Polska zrealizował projekt lokalny, wkraczając tym samym w segment realizowania badań społecznych w klasycznym wydaniu. Analizując tematykę rynku pracy, podaży i popytu na pracę w skali lokalnej i bezrobocia, perspektywę gospodarczą uzupełniliśmy o kontekst społeczny – punkt widzenia interesariuszy sześciu powiatowych społeczności lokalnych na Mazowszu.

W realizowanych projekcie zagwarantowaliśmy głęboki wgląd w charakterystykę badanych zjawisk dzięki zastosowaniu jakościowych technik badawczych. Połączenie sprawności organizacyjnej z ugruntowaną wiedzą i bogatym doświadczeniem badaczy AGERON pozwoliło na efektywne przeprowadzenie 75 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI – Individual In-depth Interviews), 18 wywiadów fokusowych (FGI – Focused Group Interviews), z łącznie ponad 130-toma respondentami należącymi do szerokiego spektrum kategorii: przedstawicieli aktorów instytucjonalnych (publicznych, pozarządowych), przedstawicieli podmiotów gospodarczych (firm, agencji zatrudnienia) oraz osób indywidualnych (bezrobotni).

W toku badania zastosowaliśmy też autorskie narzędzie badawcze – macierz służącą analizie ogłoszeń rekrutacyjnych w prasie lokalnej i środowisku internetowym.

Oprócz osiągnięcia celów badawczych – diagnozy sytuacji lokalnych rynków pracy i rekomendacji dla polityk rynku pracy i działalności instytucji rynku pracy, realizacja projektu przez AGERON pozwoliła na stworzenie, przetestowanie i ewaluację gotowych narzędzi badawczych (scenariuszy wywiadów). Narzędzia jakościowe wypracowane przez naszą firmę będą implementowane w przyszłych edycjach badań w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy zapewniając standaryzację i porównywalności danych.

Raporty z badań (Moduł II): http://obserwatorium.mazowsze.pl/idm,91,wyniki-badan.html