Strona Główna > Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy dla Dolnego Śląska

Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy dla Dolnego Śląska

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

Pierwszy maja 2011 roku. Pełne otwarcie niemieckiego rynku pracy dla pracowników z Polski. W debacie publicznej pojawiały się pytania o mającą nastąpić emigrację siły roboczej z Polski. W gronie ekspertów, dziennikarzy i władz ścierały się opinie wyważone oraz te pełne obaw, prognozujące drenaż lokalnych rynków pracy, szczególnie na terenach przygranicznych.

W okresie pierwszych kilku miesięcy po tym wydarzeniu AGERON Polska dostarczył rzetelnej odpowiedzi o realną skalę i zakres zmian społecznych i gospodarczych w regionie, spowodowanych otwarciem granic niemieckiej gospodarki. Realizując złożony projekt badawczy na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przy użyciu klasycznej metodologii badań społecznych szybko zareagowaliśmy na zmieniająca się rzeczywistość i dokonaliśmy pełnej analizy zmiany społeczno-gospodarczej w trakcie jej trwania.

W ramach projektu „Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników i pracodawców z Dolnego Śląska” zdiagnozowaliśmy realną skalę odpływu pracowników, zakres przemian podaży i popytu na pracę oraz stopień nasilania się takich zjawisk, jak presja płacowa, modyfikacje wymagań rekrutacyjnych i spadek bezrobocia. W analizach uwzględnialiśmy zróżnicowanie terytorialne, segmentów rynku pracy, płci oraz podejście integrujące uwarunkowania na poziomie makro, mezo i mikro – spełniając tym samym wszelkie standardy rzetelnych analiz rynku pracy. Nie unikaliśmy zagadnień trudnych i wrażliwych, jak np. przemiany szarej strefy i zjawiska pracy na czarno.

Uzupełnieniem zrealizowanych analiz diagnostycznych były krótkoterminowe – i średnioterminowe prognozy (metoda scenariuszowa) zmian na dolnośląskim rynku pracy i w edukacji.

W toku realizacji projektu wykorzystaliśmy i rozwinęliśmy nasze doświadczenie w realizacji badań o charakterze międzynarodowym i analiz rynków zagranicznych. Uwzględniając pespektywę pracodawców i pracowników niemieckich, moderatorzy AGERON przeprowadzili 39 obcojęzycznych indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) w Niemczech. Badania ilościowe natomiast objęły swym zasięgiem ponad 180-ciu niemieckich respondentów instytucjonalnych.

Na gruncie krajowym moderatorzy zrealizowali ponad 50 IDI w całym regionie dolnośląskim. Dzięki telefonicznym badaniom ankietowym wśród pracodawców i pracowników ugruntowaliśmy nasze umiejętności w skutecznej realizacji także wyjątkowo złożonych, długich i wymagających kwestionariusza ankiet.

Oprócz wyników zogniskowanych wokół głównego problemu badawczego, nasze analizy pozwoliły na określenie obszarów deficytu wiedzy i luk informacyjnych wraz z rekomendacjami do ich przezwyciężenia. Tym samym AGERON istotnie przyczynił się do kreowania standardów monitoringu transgranicznej mobilności zawodowej i edukacyjnej na poziomie lokalnych rynków pracy w ramach Dolnośląskiego Obserwatorium Rynku Pracy.